About

the Creative hub

Connection

Ik heb altijd gehouden van echte conversaties, van bijeenkomsten waar mensen zichzelf kunnen zijn. Zelf probeer ik altijd een open boek te zijn met respect naar familieleden als het over een topic gaat uit het verleden. Het hebben van een stek dat dit kan vertegenwoordigen was dan ook nooit veraf. Ik steek mijn hart en ziel in alles dat ik doe. Telkens een passie project afwerken en deze combineren met de zakelijke kant is nooit een makkelijke geweest. Maar hier is die dan mijn passie project The Creative Hub die ik nu graag met jullie allen deel.

Anali Bermudez

Algemene Voorwaarden

Identificatie en maatschappelijke zetel van de verkoper:

Anali Bermudez/ First Manufactura/ The Creative Hub, Kopstraat 376, 2900 Schoten, BTW 0550.889.724, mail: anali@the-creative-hub.be. De onderneming is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0550889724

Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen partijen, zijn de betrekkingen tussen Anali Bermudez/ First Manufactura/ The Creative Hub en haar klanten onderworpen aan de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden die worden geacht aanvaard te zijn door de klant, ook indien ze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of specifieke aankoop voorwaarden.

Anali Bermudez/ First Manufactura/ The Creative Hub behoudt zich het recht voor haar algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder er de klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Het is dus aan de klant om regelmatig te controleren of zich wijzigingen hebben voorgedaan. Dit kan ten allen tijde op de website van www.the-creative-hub.be. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verhuur.

Aangezien we hier spreken over de verhuur van The Creative Hub event locatie. Zal deze en deze alleen verder worden genoemd in de algemene voorwaarden.1. Verhuur van de ruimtes

Het huren van één of meerdere ruimtes kan bij TCH per dagdeel. Buiten kantoortijden en/of per uur in overleg.

De prijzen van TCH zijn in euro en zijn exclusief BTW.

De opdrachtgever zal zich houden aan de instructies van TCH betreffende het gebruik van de ruimte(s).

De opdrachtgever zal de ruimte op het afgesproken tijdstip netjes achterlaten. Bij uitloop brengt TCH een bedrag van €50,- per uur in rekening.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht aan het gebouw, de inventaris en/of de betreffende ruimte, met inbegrip van schade toegebracht door derden die op uitnodiging van de opdrachtgever aanwezig zijn. TCH is gerechtigd om deze schade op kosten van de opdrachtgever te herstellen.

TCH is niet aansprakelijk voor eventuele schade die op welke wijze dan ook gedurende het verblijf in de ruimte of in het gebouw van TCH voor de opdrachtgever en/of zijn eigendom is ontstaan. TCH is evenmin aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de opdrachtgever dan wel van derden die op uitnodiging van de opdrachtgever aanwezig zijn.

De ruimte mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel dat met TCH vooraf is afgesproken.

De overeenkomst tussen TCH en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de door TCH uitgebrachte offerte, en algemene voorwaarden door opdrachtgever. Na ondertekening moet deze gescand – en per e-mail toegezonden worden aan alle partijen.

2. Totstandkoming overeenkomst opties en reserveren

Een optie kan telefonisch of per e-mail op basis van beschikbaarheid vrijblijvend worden geplaatst. Een optie is 14 dagen geldig als de datum van optie langer bedraagt dan 30 dagen, anders wordt dit vermeldt in de offerte. Indien de optie niet tijdig wordt bevestigd, heeft TCH geen enkele verplichting om de datum voor de opdrachtgever te reserveren.

Mocht de opdrachtgever geen gebruik willen maken van de optie, dan dient hij of zij dit telefonisch of per e-mail door te geven. De optie kan per e-mail worden omgezet in een definitieve reservering, na bevestiging en ondertekening van offerte, en algemene voorwaarden. Na ondertekening moet deze gescand – en per e-mail toegezonden worden aan alle partijen.

De inhoud van de opdrachtbevestiging en eventuele bijbehorende offerte geldt als weergave van de overeenkomst.

Na het tekenen van de offerte gelden de onderstaande annuleringsvoorwaarden. Eventuele last minute wijzingen die mondeling werden besproken en goedgekeurd worden als fictief genomen wanneer de klant hier ook gebruik van maakt. Hierna kan de klant die de wijziging maakte geen aftand meer van nemen.

3. Offerte en betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle TCH offertes vrijblijvend. Offertes zijn 14 dagen geldig bij een reservering die meer dan één maand na de offertedatum plaatsvindt. Als de reservering op korte termijn plaatsvindt, zal in de offerte een expliciete geldigheidsdatum worden aangegeven.

TCH is slechts aan offerte(s) gebonden indien de aanvaarding hiervan door de huurder schriftelijk wordt bevestigd binnen de 14 dagen of binnen de termijn opgegeven in de offerte. Indien in een offerte meerdere alternatieven worden aangeboden dient tevens de gewenste keuze schriftelijk of per mail bevestigd te worden.

De bestekken en prijsoffertes van TCH zijn gebaseerd op kostenfactoren (directe, indirecte kosten en belastingen) zoals die gelden op het ogenblik van de offerte. Catena Company heeft het recht haar prijzen aan te passen indien er zich na de opmaak van de offerte wijzigingen voordoen in één van deze factoren.

Prijzen zijn exclusief BTW.

Na het ontvangen van de door Opdrachtgever gegeven opdrachtbevestiging stuurt TCH een voorschotfactuur van 50% van het totaalbedrag aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever dient de voorschotfactuur uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de datum van het huren van de ruimte vermeld op de bevestigde offerte te voldoen. Indien die datum al verstreken is dan uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. Is factuurdatum al verstrekken dan is er een onmiddellijke betaling van stand.

Facturen worden standaard elektronisch verzonden en kunnen op aanvraag per post verzonden worden. Deze verzendkosten zijn worden ter rekening van de opdrachtgever. De betalingstermijn is binnen 14 dagen na factuurdatum. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Bij gebreke aan betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de opdrachtgever, vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per maand op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd. Al de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever/ klant.

4. Gebruik van ruimtes en materialen

De opdrachtgever zal zich houden aan de instructies van TCH betreffende het gebruik van de ruimte(s).

De opdrachtgever zal de gehuurde ruimte en inventaris op het overeengekomen tijdstip verlaten en in ordelijke staat achterlaten.

De opdrachtgever zal de ruimte op het afgesproken tijdstip netjes achterlaten. Bij uitloop brengt TCH een bedrag van €50,- per uur in rekening.

Zonder voorafgaande toestemming van TCH mag niets op welke wijze dan ook aan muren, wanden e.d. worden bevestigd of geplakt. Schade die door de opdrachtgever aan het gebouw, de inventaris, e.d. wordt toegebracht of is ontstaan, zal door TCH op kosten van de opdrachtgever worden hersteld.

De gehuurde ruimte dient slechts gebruikt te worden voor het doel waarvoor de overeenkomst met TCH is aangegaan. TCH heeft het recht, zonder tot schadevergoeding te zijn gehouden, zaken en diensten, die niet zijn vermeld bij de totstandkoming van de overeenkomst en/of in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden, te weigeren en/of te verwijderen.

TCH is niet aansprakelijk voor eventuele schade die op welke wijze dan ook gedurende het verblijf in de ruimte of in het gebouw van TCH voor de opdrachtgever en/of zijn eigendom is ontstaan. TCH is evenmin aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de opdrachtgever dan wel van derden die op uitnodiging van de opdrachtgever aanwezig zijn.

De activiteiten waarvoor de ruimte wordt gehuurd, zullen niet in strijd zijn met de grondwet en zullen geen expliciete politieke en/of religieuze overtuiging uitdragen.

In geval van wangedrag (ter beoordeling van TCH) aan de zijde van de opdrachtgever of van personen die zich op uitnodiging van de huurder of anderszins wegens enige relatie met de huurder in of in de nabijheid van de door TCH verhuurde ruimtes bevinden, is TCH te allen tijde bevoegd de toegang tot c.q. het verdere verblijf in het pand van TCH aan deze personen te ontzeggen en hen zo nodig te verwijderen.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de ruimtes aan derden te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen.

5. Catering

TCH biedt diverse catering mogelijkheden (op maat) aan. Het is zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van TCH niet toegestaan meegebrachte eet- en drinkwaren te verstrekken en/of te nuttigen.

Catering is niet bij de huurprijs inbegrepen.

Vermelde catering bedragen zijn exclusief 6% of 21% BTW.

In geval van annulering binnen de 5 dagen voor aanvang van de bijeenkomst, van een catering bestelling zal aan de opdrachtgever het origineel gereserveerde aantal personen in rekening worden gebracht.

5.1 Annulering catering

Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van TCH in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd.

 • 5 dagen voor en op de dag(en) van uitvoering 100% van totaalbedrag factuur.
 • Veertien dagen tot 5 dagen voor de dag(en) van uitvoering 60% van totaalbedrag factuur.
 • Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 35% van totaalbedrag factuur vermeerderd met gemaakte kosten.

Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan TCH te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door TCH.

De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en TCH is gebaseerd op de door de cliënt opgegeven aantallen. Indien de opgegeven aantallen door de cliënt 10 dagen voor uitvoering van de overeenkomst 10% lager liggen dan het volgens overeenkomst afgesproken (of geschat) aantal, heeft TCH het recht om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te anuleren of de afgesproken prijs te handhaven. Let op: het afvallen van aantallen binnen de 5 dagen voor uitvoering van de overeenkomst wordt niet in mindering gebracht.

6. Wijzigen van de catering en/of het aantal personen

Wijzigen in aantallen tot een maximum van 15% van de reservering kan tot uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst kosteloos aan TCH worden doorgegeven.

Bij annulering van meer dan 15% van het oorspronkelijke aantal brengt TCH voor het aantal personen dat dit percentage overschrijdt de volledige kosten voor het overschrijdende aantal in rekening. Bij annulering van het aantal personen minder dan drie werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst brengt TCH het origineel gereserveerde aantal personen in rekening. Wijzigingen van het aantal personen dienen telefonisch of per e-mail te worden doorgegeven.


7. Annuleren van de gehele boeking

De annuleringsvoorwaarden zijn van kracht als de offerte getekend per e-mail of per post is verzonden naar TCH..

Bij een annulering gelden de volgende voorwaarden:

 • Het annuleren van een optie is kosteloos.

Bij annulering van:

 • 1 maand voor afgesproken datum van de huur van de ruimte is de opdrachtgever gehouden 25% van de reserveringswaarde te betalen.
 • 10 werkdagen voor afgesproken datum van de huur van de ruimte is de opdrachtgever gehouden 50% van de reserveringswaarde te betalen.
 • 5 werkdagen voor afgesproken datum van de huur van de ruimte is de opdrachtgever gehouden 75% van de reserveringswaarde te betalen.
 • minder dan 5 werkdagen voor afgesproken datum van de huur van de ruimte is de opdrachtgever gehouden 100% van de reserveringswaarde te betalen.


Het wijzigen van een periode wordt beschouwd als een annulering waarop bovengenoemde voorwaarden van toepassing zijn. Het wijzigen van de periode kan eenmalig, (in overleg met TCH zonder annuleringskosten), worden omgezet in een andere datum, onder de volgende voorwaarden:

 • dat de ruimte en datum beschikbaar is;
 • er 80% van de reserveringswaarde vooraf wordt voldaan;
 • de eventuele niet meer te annuleren catering kosten worden wél op moment van wijziging geheel of gedeeltelijk in rekening gebracht;
 • voor de nieuwe datum worden nieuwe catering afspraken gemaakt.
 • Annuleringen kunnen zowel telefonisch of per e-mail worden doorgegeven.

8. Annuleringen door TCH

TCH heeft het recht om wegens bijzondere omstandigheden te harer beoordeling de overeenkomst te annuleren. Zo mogelijk biedt zij onder dezelfde voorwaarden aan de opdrachtgever (een) vervangende datum aan. De opdrachtgever heeft het recht het door TCH geboden alternatief te weigeren, dit dient schriftelijk en uiterlijk een 7 dagen na het aanbod aan TCH kenbaar te worden gemaakt.

In geval van een tijdig aan TCH kenbaar gemaakte weigering wordt het reeds betaalde door TCH terugbetaald. Ingeval van wangedrag zoals beschreven in artikel ‘Gebruik van ruimtes en materialen’ is TCH gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Deze ontbinding heeft geen recht op terugbetaling van reeds betaalde bedragen. De opdrachtgever blijft het nog onbetaalde gedeelte van de overeengekomen prijs volledig verschuldigd. De annulering of ontbinding door TCH geeft de huurder geen recht op vergoeding van schade.


9. Prijswijzigingen

Alle aangegeven prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en jaarlijkse prijsverhogingen. De bestekken en prijsoffertes van TCH zijn gebaseerd op kostenfactoren (directe, indirecte kosten en belastingen) zoals die gelden op het ogenblik van de offerte. TCH heeft het recht haar prijzen aan te passen indien er zich na de opmaak van de offerte wijzigingen voordoen in één van deze factoren.


10. Aansprakelijkheid

TCH is niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering, beschadiging, vermissing of verlies van materialen, apparatuur en andere eigendommen die door de opdrachtgever in het gebouw zijn geplaatst of die de opdrachtgever heeft laten plaatsen. TCH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijke ongevallen van de opdrachtgever en/of derden die van de gehuurde ruimte(s) gebruik maken.

TCH is op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.


11. Overige zaken

Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, opgaven, kleuren en overige informaties in offertes e.d. dienen slechts ter globale aanduiding van de door TCH te verhuren ruimte(s), te verrichten diensten en werkzaamheden, en/of te leveren zaken, en zijn voor details niet bindend.

Eventuele extra’s, bijvoorbeeld catering, audiovisuele middelen, printkosten, technische ondersteuning en overige zaken die niet zijn opgenomen in de overeenkomst kunnen tijdens de bijeenkomst beschikbaar worden gesteld, ter beoordeling van TCH en op basis van beschikbaarheid. Bijkomende kosten zullen op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht.

In het gebouw mag niet worden gerookt, buiten roken kan bij de aangegeven rookpalen.

Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en TCH, alle offertes van TCH en alle geschillen tussen alle partijen als gevolg hiervan mochten ontstaan, is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen bevoegd.

Partner met ons

Instagram Outline Logo
Black Official LinkedIn Logo
TikTok
Pinterest sign

Adres

Kasteelpleinstraat 32, 2000 Antwerpen

Email Adres

anali@the-creative-hub.be

GSM Numer

(+32) 497 69 25 21

@2022 the Creative hub